Έρευνα

Τι είναι το dyagnosis?
Ηλεκτρονική εφαρμογή διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών με τον συνδυασμό 21 ερωτήσεων και του τεστ IQ RAVEN . Το dyagnosis Αποδεικνύεται ως ένα εύκολο & γρήγορο στη χρήση εργαλείο, με χαμηλό κόστος αλλά αγγίζοντας το 100% της ακρίβειας (97.6%) για παιδιά που πιθανώς παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Καθώς δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην ανάγνωση, ορθογραφία και χρήση γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη & σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως διαγνωστικό τεστ μαθησιακών δυσκολιών
Θα σας εξηγήσω Με λίγα λόγια Πως έγινε η έρευνα!
(Σκοπός και Μεθοδολογια)
Στην έρευνα μου, εξέτασα α) το κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και στα κοινωνικο-ψυχο-εκπαιδευτικα, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και β) εάν μπορούν οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους.
(Συμμετέχοντες:) Συμμετείχαν συνολικά 226 μαθητές ηλικίας από 6 έως 12 ετών., 122 αγόρια και 104 κορίτσια, εκ των οποίων οι 91 είχαν ήδη διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-παρορμητικότητα-υπερκινητικότητα, από το «Κέντρο Δυσλεξίας και Ευφυΐας». Όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Θεσσαλονίκη. Τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και όλα τα τεστ τα οποία υποβλήθηκαν –εκπαιδευτικά, ψυχολογικά, I.Q., κλπ- έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και αφού πρώτα δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα
(Υλικό Έρευνας: )Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποίησα στην έρευνα μου και αναδείχθηκαν οι 21 τελικές ερωτήσεις ήταν το «Ερωτηματολόγιο Παυλίδης», καθώς και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο τέστ ευφυϊας RAVEN
Τα παιδιά έπρεπε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των κριτηρίων αξιολόγησης, προκειμένου να συμμετέχουν στην έρευνα, με βασική την έλλειψη οποιαδήποτε παθολογίας, ψυχικής, σωματικής, νοητικής κλπ..

Επιπλέον, στα παιδιά (που εξετάστηκαν στα σχολεία τους) δόθηκαν τα εξής τεστ (εκτός του ερωτηματολογίου που προαναφέρθηκε): 1) Τεστ ευφυΐας RAVEN Standard Progressive Matrices 2)Τεστ Ορθογραφίας: κείμενο καθ’ υπαγόρευση (αντίστοιχο της ηλικίας τους), καθώς και αυτοσχέδια ορθογραφία.
(Διαδικασία)
Στη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, συμμετείχαν και οι γονείς, δίνοντας πληροφορίες για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών τους. Και όσων διαγνώστηκαν με μαθησιακές δυσκολίες και όσων όχι.Πολύ σημαντικό να τονίσω το πώς επιβεβαιώθηκε η ακρίβεια της διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών : Δηλ. του diagnosis.gr

Στατιστική Ανάλυση
Χρησιμοποιήθηκε το «Discriminant Analysis Technique» για να ταξινομήσει ένα παιδί ως δυσλεξικό με βάση τα κοινωνικο-ψυχο-εκπαιδευτικα χαρακτηριστικά του και να καθορίσει εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά σε αυτή την εκτίμηση (απορρίπτοντας κάποια άλλα) και να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να αξιολογήσει εάν ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες ή όχι. Να ερμηνεύσει την ερώτηση της διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας1η Ανάλυση
Τα κοινωνικο -ψυχο- εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ μειονεκτούν σε σύγκριση με εκείνα των υπολοίπων παιδιών της ίδιας ηλικίας. Οι δύο ομάδες διαφέρουν τόσο πολύ ώστε η στατιστική ανάλυση τις κατηγοριοποίησε με 94,6% ακρίβεια. Η ομάδα των παιδιών με ΜΔ αναγνωρίστηκε με ποσοστό 97,6% , ενώ η άλλη, ταξινομήθηκε με ακρίβεια 93,7%.
 


2η Ανάλυση
Προκειμένου να διαγνωστεί ένα παιδί με ΜΔ εστιάζοντας μόνο στα κοινωνικο –ψυχολογικά χαρακτηριστικά του, αποκλείσαμε ερωτήσεις που αφορούσαν το εκπαιδευτικό του προφίλ (α. ανάγνωση, ορθογραφία και αριθμητική / β. ανάγνωση και ορθογραφία). Η στατιστική ανάλυση επαναλήφθηκε.
α. Οι δύο ομάδες διέφεραν τόσο πολύ, ώστε τα ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά από μόνα τους ήταν αρκετά ώστε να κατηγοριοποιηθούν με ακρίβεια 88,8% και 89,9% αντιστοίχως. Η ομάδα των παιδιών με ΜΔ αναγνωρίστηκε σε ποσοστό 83,7%, ενώ η άλλη, ταξινομήθηκε με ποσοστό 90,6%


       Reading-Spelling-Arithmetic excluded


β. Τα ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ-όταν αποκλείστηκαν η ανάγνωση και η ορθογραφία-βρέθηκαν να μειονεκτούν σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η ομάδα των δυσλεξικών αναγνωρίστηκε σε ποσοστό 87,8%, ενώ η άλλη, ταξινομήθηκε με ποσοστό 90,6%            Reading Spelling Exluded
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν περισσότερο ελπιδοφόρα από το αναμενόμενο. Τα ψυχο-κοινωνικό-εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των φυσιολογικών παιδιών. Της ίδιας ηλικίας. Στην πραγματικότητα η διαφορά είναι τόσο εμφανής ώστε η στατιστική ανάλυση ταξινόμησε τα δύο γκρουπ με 94,6% ακρίβεια. Οι δυσλεξικοί μαθητές αναγνωρίστηκαν σε ποσοστό 97,6% και οι υπόλοιποι μαθητές ταξινομήθηκαν σε ποσοστό 93,7%.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην έρευνα, στην διαδικασία αξιολόγησης και στις στατιστικές αναλύσεις καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποίησα, είναι διαθέσιμες για τον καθένα αφού αποτελούν το θέμα τις διδακτορικής μου διατριβής και έχει ήδη παρουσιαστεί σε επιστημονικό παγκόσμιο συνέδριο.

(Συμπεράσματα)
Τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν αντιμετωπίζονται με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα, π.χ. το συνολικό ποσοστό από τα συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, ισχυροποιούν και συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν στις κοινωνικές τους ικανότητες, συμπεριφορές και στην ψυχο-εκπαιδευτική τους κατανομή. Κατανοούν ποια είναι η αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να προσαρμοστούν στις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και να συμπεριφερθούν ανάλογα. (Schumaker & Hazel,1984).

Το πολύ υψηλό ποσοστό ακρίβειας που προέκυψε από την στατιστική ανάλυση, επιβάλει τη χρήση του συνδυασμού των 21 ερωτήσεων  το οποίο αποδεικνύεται ως ένα εύκολο & γρήγορο στη χρήση εργαλείο, με χαμηλό κόστος και με μεγάλη ακρίβεια για παιδιά που πιθανώς να παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξανατονίσω ότι καθώς δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην ανάγνωση, ορθογραφία και χρήση της γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη & σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως πρώτο διαγνωστικό τεστ μαθησιακών δυσκολιών.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες: 1) Το ψυχο-κοινωνικό προφίλ των μαθητών με ΜΔ είναι δευτερογενής παράγοντας των μαθησιακών τους δυσκολιών και 2) Οι ψυχο-κοινωνικο-εκπαιδευτικοί παράγοντες δεν προκαλούν τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά συνεισφέρουν στην επιδείνωση ή στη βελτίωση τους.Στην εποχή της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, όπου η ανάγνωση είναι το ορόσημο της εκπαίδευσης και η αναγκαία προϋπόθεση για επιτυχημένη καριέρα, κάθε απόκλιση από τα ιδανικά κοινωνικά στερεότυπα του απόλυτα υγιούς ατόμου, συχνά γίνεται αιτία για απόρριψη και αποκλεισμό από την πλειονότητα των κοινωνικών ενασχολήσεων. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία έχουν περιορισμένες επιλογές και μικρές πιθανότητες στο να συμμετέχουν στις κοινωνικές ενασχολήσεις της κοινότητας στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης και περιορισμένη κοινωνική συμπεριφορά. Πολύ πιθανόν οι ανάγκες τους να αγνοούνται και τα άτομα να στερούνται της υποστήριξης που χρειάζονται.
Στόχος του dyagnosis είναι H έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια, για την σωστή αντιμετώπιση.τους Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούνται οι ικανότητες ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες.
Ο στόχος είναι απλός: ευκαιρίες για εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να βελτιώνουν τις ζωές τους προσφέροντας ταυτόχρονα στη χώρα τους
Το dyagnosis έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά απ΄ όποιο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο κι αν προέρχονται. Να αναγνωρίσουν  τις ικανότητες, δυνατότητες  και δεξιότητες τους, χρησιμοποιώντας το μυαλό τους, θέτοντας τους σε ένα ειδικό μονοπάτι προς την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη, από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προσφέρουν. Αν η κρίση συνεχιστεί ως έχει ή χειροτερεύσει, ιδιαίτερα η νεολαία, θα βρεθεί εκτός εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, ένα κρίσιμο κομμάτι του πάζλ. Το dyagnosis βοηθά στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων με τη χρήση IQ test και το συνδυασμό των 21 ερωτήσεων που δίνουν την διάγνωση για μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να έχουν μια ευέλικτη πορεία προς την εκπαίδευση. Όταν γνωρίζεις τι σου συμβαίνει, μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Αλλιώς ζεις και μεγαλώνεις στην ανασφάλεια, στο φόβο με χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μη καταφέρνοντας τελικά να πετύχεις τους στόχους σου και τα όνειρα σου. Εάν το παιδί απορρίψει τις κοινωνικές δομές (όπως το σχολείο) τότε θα αναζητήσει εναλλακτικές, συχνά αποκλίνουσες δραστηριότητες. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αιτία της σχολικής αποτυχίας, η οποία οδηγεί στην αρνητική εικόνα του παιδιού από τον ενήλικα, από τους συμμαθητές του και από τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό είναι που προτρέπει τα παιδιά στην συναναστροφή με ομάδες που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά.

η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ. Φανταστείτε να έχουμε μορφωμένο πληθυσμό στην πλειοψηφία του. Η ισχυρή βασική εκπαίδευση που μας επιτρέπει να εμπλακούμε με το περιβάλλον μας, είναι το απαραίτητο θεμέλιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστούν, να προσδιοριστούν τα εμπόδια για την υλοποίηση μιας εκπαίδευσης – ένα σχολείο για όλους, τόσο σε βασικά όσο και σε προχωρημένα επίπεδα σπουδών.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για μια ακμάζουσα αγορά εργασίας και για την οικονομία. που είναι σημαντική για την πολιτική σταθερότητα. Επιτρέπει την ευκολότερη ένταξη. Διαμορφώνει κουλτούρα.
Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών έχει προορισμό τη μάθηση. Άτομα που δυσκολεύονται να γράψουν, να διαβάσουν, να θυμούνται, -όχι επειδή το επέλεξαν αλλά επειδή έτσι γεννήθηκαν, δεν ενσωματώνονται και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της χώρας. Οι μαθητές διαθέτουν μεγάλη αξία και υψηλό δυναμικό για την οικονομία. Οι κατά τόπους δομές που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν, προσφέρουν βοήθεια μεν, αλλά Οι λειτουργίες των υφιστάμενων δομών αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν το σκοπό τους όταν δεν υπάρχει έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση δίνοντας την εντύπωση ενός κράτους που υπολειτουργεί.
Όταν τα κρατικά κέντρα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών κλείνουν ραντεβού μετά από 8 μήνες στην καλύτερη περίπτωση, και τα ιδιωτικά απευθύνονται σε βαλάντια άνω του μέσου όρου, η εκπαίδευση γίνεται προνόμιο των πλουσίων. Μα γιατί?
Φτάνουν τα εκπαιδευτικά κενά.
Και το πιο σημαντικό!
Η αποφασιστικότητα να οικοδομήσουμε μια καλύτερη ζωή!
Να φωτιστεί το πνεύμα και να αναγνωρίσουμε τις ευφυΐες. Δηλαδή τα παιδιά μας..
Έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση για όλους.
Αυτό είναι το dyagnosis.gr
Μπείτε στο dyagnosis.gr και γνωρίστε το!  Ενημερώστε φίλους, γνωστούς συγγενείς, μαθητές επαγγελματίες του χώρου, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Γιατί η εκπαίδευση είναι στο προσκήνιο !

Ευχαριστώ όλους όσους με απέτρεψαν από την προσπάθεια μου να δημιουργήσω το dyagnosis.gr. Με πείσμωσαν περισσότερο και μπορώ να το προσφέρω τώρα, σ αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και την παιδεία. Επίσης αναγνωρίζω την σημαντική προσφορά της εταιρείας κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων, cactus https://www.cactusweb.gr/about-us/ και το κέντρο συμβουλευτικής Το Δέντρο της Ζωής http://fridaxistrou.gr/frida-xistrou/the-tree-of-life/.


References:
Alm J., Anderson J. (1997), ''Reading and writing difficulties at prisons in the county of Uppsala'', in 4th World Congress on Dyslexia
Bryan & Bryan, 1990, "Social factors in learning disabilities: Attidutes and Interactions.'' Perspectives on Dyslexia. Vol. 2. Cognition, Language and Treatment". Pavlidis, GTH. ed. N.Y.: J. Wiley & Sons
Coles, G. (1987), "The learning mystique: a critical look at 'learning disabilities' " New York: Pantheon books
Cornwall, A., Bawden, HN. (1992), "Reading disabilities and aggression: a critical review", Journal of Learning Disabilities 1992 May;25(5): 281-8
Davis & Byatt. (1997), 'Dyslexia and criminality-the Scrophire STOP project', in 4th World Congress on Dyslexia, Chalkidiki 1997
Goula, M., (2000), “Te impact of parental SES in Dyslexic-LD children’s psycho-educational profile”
Goula, M. (2001), “Quantitative & qualitative spelling error & other differences between dyslexics & mildly mentally retarded in Greece”, MPhill Thesis, Brunel University, London
Hasting RA. etc., 'An analysis of Labels for people with learning disabilities'. British Journal of Clinical Psychology 1993 Nov.; 32(Pt 4): 463-5
Hirst, MA., 'Young people with disabilities: what happens after 16?. Child care health and development 1983 Sep.-Oct.: 9(5) 273-84
Miles, T.R., (1996), 'The inner life of children with special needs'. "The inner life of the dyslexic child" Varma, V.P. ed.; London, UK: Whurr Publishers, Ltd. Xiii, 1966pp.
LazaratouH., VlassopoulowM., Dellatolaw G.: Factors Affecting Compliance with Treatment in an Outpatient Child Psychiatric Practice: A Retrospective Study in a Community Mental Helth Centre in Athens, Psychother Psychosom; 2000, 69:42-49
Nabuzoka, D., Smith, PK., 'Sociometric status and social behaviour of children with and without difficulties'. Journal of child psychology and psychiatry 1993 Nov.;34(8): 1435-48
Pavlidis, GTh., (1985), Eye Movements in Dyslexia: Their Diagnostic Significance. J. Learn. Disab. Jan.1985; 18:42-50
Pavlidis, GTh., (1986), Eye Movements: The Diagnostic Key to Dyslexia?, "Contemporary Optometry",Ap.1986/Vol.5,No2
Pavlidis, GTh., (1990), Perspective on dyslexia. Volume 2. Cognition, Language and Treatment. N.Y.:John Wiley&Sons
Pavlidis, GTh.,etc (1998), "How relevant are WISK-R Scores and how reliable is Raven for dyslexia and ADD?
Pavlidis,GTh.(1979), 'How can dyslexia be objectively diagnosed?', Reading. Vol.13, Num.3, Dec.1979
Pavlidis,GTh.(1981), "Dyslexia research and its applications to education". 'Sequencing, Eye Movements and the Early Objective Diagnosis of Dyslexia'. 1981;John Wiley & Sons Ltd.
Pavlidis, G. Th. (2004), “Special Education in Greece: Past-Present-Future”. Lecture for the Word Day for People with Special Needs, Thessaloniki, Greece, (unpuplished)
Pavlidis, G, Xystrou M, (2004), The Olympics of Dyslexia, paper present in 5th World Congress of Dyslexia
Saunders, R.E. (1965), 'Dyslexia: more than reading retardation', Symposium-Dyslexia: Slow Learning Child, pp.137-145
Tzivinikou, S. (2002). “Potential discriminative factors for dyslexia: A predictive statistical model based on the PAVLIDIS QUESTIONNAIRE distinguishing 8-9year-old dyslexic and non-dyslexic control Greek children. Validity and potential predictive efficiency’ s considerations” PhD Thesis, Brunel University
Wiener, J.(1998), 'Friendship patterns of children with and without L.D.: Does special education placement make a difference?'.Meeting of the indernational Academy for Research on L. D., Sept. 1998
Λαζαράτου Ε., Αναγνωστόπουλος Δ., κλπ (2001), «Δυνατότητες και περιορισμοί της αποκατάστασης εφήβων με διαταραχές σχολικών ικανοτήτων» Τετράδια Ψυχιατρικής, 2001
Ξύστρου Μ., Παυλίδης Γ., (2008) Διεθνές Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία: Αναγκαία για την Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης»
Ξύστρου Μ., (2016) 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στην Κοζάνη Η Εκπαίδευση στο Προσκήνιο «Θέλουμε ένα σχολείο που θα υπηρετεί το μαθητή»

Κοινωνικές Προεκτάσεις και Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Αρνητικής Συμπεριφοράς των Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔυσλεξίαΔρ. Ξύστρου Μαρία1 & Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης21. Sociology of Education, Brunel University, London, England e-mail: xystroum@yahoo.gr 
2. Τμήμα Εκπαιδευτικης και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-891333 ΦΑΧ 2310-891335 e-mail: pavlidis@uom.grΠΕΡΙΛΗΨΗ

Eισαγωγή

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία, βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και μοναξιά ενώ δεν έχουν πρόσβαση στα ουσιώδη κοινωνικά αγαθά όπως η εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια (Bryan & Bryan, 1990).
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως περιθωριοποιημένους και αναφέρουν χαμηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές (Wiener, 1998). Η ανάγνωση τους και τα άλλα μαθησιακά τους προβλήματα πιθανότατα συνεχίζουν και στην ενηλικίωση με καταστρεπτικά αποτελέσματα στα αισθήματα τους για την αυτοεκτίμηση τους, τις προσωπικές τους σχέσεις και τις ευκαιρίες για δουλειά.
Επίσης εξίσου σημαντική είναι η σχέση των μαθησιακών δυσκολιών με την νεανική παραβατικότητα και αποκλίνουσα συμπεριφορά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που αφορούν αυτή τη σχέση, αν και η αξίωση ότι οι μαθησιακές δυσκολίες παίζουν έναν πρωτογενή ρόλο στην έκβαση της παραβατηκότητας παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

Συμμετέχοντες

Οι γονείς των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα-δυσλεξία, είχαν ήδη συμπληρώσει ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο που ήταν ειδικά σχεδιασμένο από τον καθηγητή Γ. Θ. Παυλίδη για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία. Στους γονείς των φυσιολογικών παιδιών μοιράστηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο.
Συνολικά 227 παιδιά με τους γονείς τους συμμετείχαν στην έρευνα. Εκ των οποίων τα 122 ήταν αγόρια και 104 κορίτσια. Αναλυτικότερα, το δείγμα αποτελούνταν από 136 παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες –57 αγόρια, 78 κορίτσια- και 91 παιδιά διαγνωσμένα από τον Καθηγητή Γ. Παυλίδη ως δυσλεξικά ή με μαθησιακές δυσκολίες από το «Κέντρο Δυσλεξίας και Ευφυΐας» Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα στο δημοτικό σχολείο από 3η έως 6η δημοτικού.
Όσο αφορά τους μη δυσλεξικούς μαθητές, αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως “φυσιολογικοί” με βάση τις απαντήσεις των γονιών τους στο ερωτηματολόγιο που αναφέρθηκε παραπάνω. (Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους δυσλεξικούς, ωστόσο δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν δυσλεξικοί. Για παράδειγμα, ένα παιδί για να χαρακτηριστεί ως δυσλεξικό είναι απαραίτητο να έχει χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα είχαν παρόμοια προβλήματα με τα δυσλεξικά και με τα παιδιά που αντιμετώπιζαν ακούσια διάσπαση προσοχής -παρορμητικότητα- υπερκινητηκότητα στο γραπτό λόγο κλπ, αλλά η ανάγνωση τους ήταν σε καλύτερο επίπεδο). Τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και όλα τα τεστ τα οποία υποβλήθηκαν –εκπαιδευτικά, ψυχολογικά IQ κλπ- έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και αφού πρώτα δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα

Αποτελέσματα

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε με ακρίβεια 94,6% ότι τα ψυχο-κοινωνικο-εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία διαφέρουν από αυτά των μη δυσλεξικών και είναι σε χαμηλότερα επίπεδα

Συμπεράσματα

Το Ερωτηματολόγιο του Καθηγητή Παυλίδη αποδεικνύεται ως ένα εύκολο & γρήγορο στη χρήση εργαλείο, με χαμηλό κόστος και με μεγάλη ακρίβεια για παιδιά που πιθανώς να παρουσιάζουν Μαθησιακά Προβλήματα-Δυσλεξία. Καθώς δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την ανάγνωση, ορθογραφία και τη χρήση της γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη & σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προγνωστικό τεστ μαθησιακών δυσκολιών. Η δυναμική του ερωτηματολογίου είναι μεγάλης σπουδαιότητας για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες για την έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα..Abstract


INTRODUCTION: LD-dyslexic children experience more social isolation, social exclusion, loneliness less access to social goods -i.e. in education, employment, welfare, etc. (Bryan & Bryan, 1990). Students with learning disorders view themselves as more lonely and report lower levels of the sense of coherence than the average achieving pupils. (Wiener, 1998). Their reading and other learning problems are likely to continue into adulthood, with destructive effects on their feelings of self worth, personal relationships and job opportunities.
Last but not least, learning disabilities have been associated with juvenile delinquency. A variety of theories concerning this purported causal relationship have been proposed. Although the assumption that learning disability plays a primary role in a delinquent outcome, remains open to question.

AIM: This study examined whether: 1) There is a significant correlation between the socio-psycho-educational- environmental problems and learning disabilities. 2) They can be differentiated from their normal controls on the basis of their psycho-socio-educational profile.

MATERIAL: The parents of normal controls participating in the study were individually given a questionnaire to complete about their children’s reactions and social behaviour. The dyslexic children’s parents had already filled in an extended questionnaire that was especially developed by Professor G. Pavlidis for students with Learning Difficulties and Dyslexia.

Subjects: Two hundred and twenty seven (227 - 122 boys and 104 girls) children and their parents took part in this research. The children attended grades 3 through 6. The sample consisted of a hundred and thirty six (136) normal controls –57 boys and 78 girls, and ninety one (91) dyslexics and learning disabled children –65 boys and 26 girls-drawn from the Dyslexia and I. Q. Center, where they were diagnosed by Prof. Pavlidis. The controls were identified according to their parents answers who had filled in the Pavlidis Questionnaire that was mentioned above. (LD children had similar characteristics as the dyslexics, however they did not fulfil all the criteria to be classified as dyslexics. For instance, for a child to be diagnosed as dyslexic it is necessary to fall significantly behind in reading. Our LD child had similar problems with dyslexic and ADHD in their written expression etc but their reading was not as bad). The subjects’ selection as well as their testing took place according to standard ethics and after the necessary permissions were received and the appropriate informed consents were filled out.

Results: The LD-dyslexic children’s psycho-socio-educational characteristics were found to be significantly different worse than those of the normal controls of the same age. In fact, the two groups different so much that on the basis of their psycho-socio-educational profile the Discriminant Analysis (DA) successfully classified the two groups with accuracy of 94,6%. The LD-dyslexic group was correctly identified with 97,6% while the normal controls were classified with 93,7% accuracy.

Conclusions: The very high discrimination accuracy between the two groups raises the possibility to use the Pavlidis Questionnaire as a quick, easy to administer, inexpensive and highly accurate screening tool for children with suspected LD-dyslexia. This potential will be of particular importance to countries like Greece, where only few and very limited possibilities exist within the educational system for the diagnosis of the LD-dyslexic children. However, one has to be cautions to the strong possibility not to be able to discriminate between specific LD-dyslexics and children with general learning retardation, which may have very different etiology, e.g. due to low IQ.KEY WORDS: Dyslexia, Learning Disabilities, learning disorders Prognosis, Diagnosis, Remediation, Social behavior, Pavlidis Questionnaire, psycho-socio-educational characteristics

References:

Alm J., Anderson J. (1997), ''Reading and writing difficulties at prisons in the county of Uppsala'', in 4th World Congress on Dyslexia

Bryan & Bryan, 1990, "Social factors in learning disabilities: Attidutes and Interactions.'' Perspectives on Dyslexia. Vol. 2. Cognition, Language and Treatment". Pavlidis, GTH. ed. N.Y.: J. Wiley & Sons

Coles, G. (1987), "The learning mystique: a critical look at 'learning disabilities' " New York: Pantheon books

Cornwall, A., Bawden, HN. (1992), "Reading disabilities and aggression: a critical review", Journal of Learning Disabilities 1992 May;25(5): 281-8

Davis & Byatt. (1997), 'Dyslexia and criminality-the Scrophire STOP project', in 4th World Congress on Dyslexia, Chalkidiki 1997

Goula, M., (2000), “Te impact of parental SES in Dyslexic-LD children’s psycho-educational profile”

Goula, M. (2001), “Quantitative & qualitative spelling error & other differences between dyslexics & mildly mentally retarded in Greece”, MPhill Thesis, Brunel University, London

Hasting RA. etc., 'An analysis of Labels for people with learning disabilities'. British Journal of Clinical Psychology 1993 Nov.; 32(Pt 4): 463-5

Hirst, MA., 'Young people with disabilities: what happens after 16?. Child care health and development 1983 Sep.-Oct.: 9(5) 273-84

Miles, T.R., (1996), 'The inner life of children with special needs'. "The inner life of the dyslexic child" Varma, V.P. ed.; London, UK: Whurr Publishers, Ltd. Xiii, 1966pp.

LazaratouH., VlassopoulowM., Dellatolaw G.: Factors Affecting Compliance with Treatment in an Outpatient Child Psychiatric Practice: A Retrospective Study in a Community Mental Helth Centre in Athens, Psychother Psychosom; 2000, 69:42-49

Nabuzoka, D., Smith, PK., 'Sociometric status and social behaviour of children with and without difficulties'. Journal of child psychology and psychiatry 1993 Nov.;34(8): 1435-48

Pavlidis, GTh., (1985), Eye Movements in Dyslexia: Their Diagnostic Significance. J. Learn. Disab. Jan.1985; 18:42-50

Pavlidis, GTh., (1986), Eye Movements: The Diagnostic Key to Dyslexia?, "Contemporary Optometry",Ap.1986/Vol.5,No2

Pavlidis, GTh., (1990), Perspective on dyslexia. Volume 2. Cognition, Language and Treatment. N.Y.:John Wiley&Sons

Pavlidis, GTh.,etc (1998), "How relevant are WISK-R Scores and how reliable is Raven for dyslexia and ADD?

Pavlidis,GTh.(1979), 'How can dyslexia be objectively diagnosed?', Reading. Vol.13, Num.3, Dec.1979

Pavlidis,GTh.(1981), "Dyslexia research and its applications to education". 'Sequencing, Eye Movements and the Early Objective Diagnosis of Dyslexia'. 1981;John Wiley & Sons Ltd.

Pavlidis, G. Th. (2004), “Special Education in Greece: Past-Present-Future”. Lecture for the Word Day for People with Special Needs, Thessaloniki, Greece, (unpuplished)

Pavlidis, G, Xystrou M, (2004), The Olympics of Dyslexia, paper present in 5th World Congress of Dyslexia

Saunders, R.E. (1965), 'Dyslexia: more than reading retardation', Symposium-Dyslexia: Slow Learning Child, pp.137-145

Tzivinikou, S. (2002). “Potential discriminative factors for dyslexia: A predictive statistical model based on the PAVLIDIS QUESTIONNAIRE distinguishing 8-9year-old dyslexic and non-dyslexic control Greek children. Validity and potential predictive efficiency’ s considerations” PhD Thesis, Brunel University

Wiener, J.(1998), 'Friendship patterns of children with and without L.D.: Does special education placement make a difference?'.Meeting of the indernational Academy for Research on L. D., Sept. 1998

Xystrou, M. (2004) “ A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University, England

Xystrou, M. & Pavlidis, G.Th. (2004) “A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Xystrou, M. & Pavlidis, G. Th. (2005) “A Comparison of the Socio–Psycho-Educational and Personality Characteristics of Learning Disabled - Dyslexic Children with Normal Controls” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Λαζαράτου Ε., Αναγνωστόπουλος Δ., κλπ (2001), «Δυνατότητες και περιορισμοί της αποκατάστασης εφήβων με διαταραχές σχολικών ικανοτήτων» Τετράδια Ψυχιατρικής, 2001

Ξύστρου Μ., Παυλίδης Γ., (2008) Διεθνές Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία: Αναγκαία για την Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης»