Βιβλιογραφία

Xystrou, M. (2004) “ A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University, England


Xystrou, M. & Pavlidis, G.Th. (2004) “A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August


Xystrou, M. & Pavlidis, G. Th. (2005) “A Comparison of the Socio–Psycho-Educational and Personality Characteristics of Learning Disabled - Dyslexic Children with Normal Controls” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17


Ξύστρου Μ., Παυλίδης Γ., (2008)  Διεθνές Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία: Αναγκαία για την Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης»


Xystrou M., (2016) 1st Educational Conference in Kozani Training in the Spotlight "We want a school to serve the student" (in Greek)

Xystrou, M. (2017) “A Comparison of the Socio–Psycho-Educational and Personality Characteristics of Learning Disabled - Dyslexic Children with Normal Controls” Journal of regional Socio-Economic Issues, Vol. 7, Issue 2, January 2017, p. 66-72