Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

χωρίς γνωμάτευση και μόνο με αίτηση γονέα η φοίτηση μαθητών στα Τμήματα Ένταξης

Στο με Αριθμ. Πρωτ. 743/16-9-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής της 3ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα "Φοίτηση Μαθητών σε Τ.Ε. χωρίς Γνωμάτευση", αναφέρονται τα εξής: " Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στα Τ.Ε. μπορούν να φοιτούν μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ".
Επιπρόσθετα, στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3-12-2007 τεύχος Α΄ "Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί Τμημάτων ένταξης" παρ. 2 ορίζεται: " Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ. Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν την φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες"
Επομένως, οι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Τ.Ε χωρίς γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ και το έντυπο Αρχικής Αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, σύμφωνα με "Το νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής", μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κανένα παιδί με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δν θα στερείται του αγαθού της εκπαίδευσης. Γι' αυτό το λόγο καταγράφονται όλοι οι μαθητές με αναπηρία, αποκτούν Αριθμό Μητρώου Μαθητή (Αρ.Μ.Μα) και ανήκουν στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για την εναρμόνηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, αλλά και τις διατάξεις του Συντάγματος έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και οι αποκλεισμοί στο χώρο της εκπαίδευσης.